หลักสูตรรายวิชาสมาธิพัฒนาปัญญาในสถานศึกษา-โรงเรียนเทศบาลเมืองจันทบุรี ๒

หลักสูตรรายวิชาสมาธิพัฒนาปัญญาในสถานศึกษา-โรงเรียนเทศบาลเมืองจันทบุรี ๒

สาขาที่จัด: ศูนย์สมาธิพระยาวิสูตรโกษา อ.เมือง จ.จันทบุรี

สถานที่จัด: โรงเรียนเทศบาลเมืองจันทบุรี ๒

31 พฤษภาคม 2567, 14:30 น. - 11 ตุลาคม 2567, 15:30 น.

154

แชร์:

คำอธิบาย

หลักสูตรรายวิชาสมาธิพัฒนาปัญญาในสถานศึกษา-โรงเรียนเทศบาลเมืองจันทบุรี ๒ ต.ตลาด อ.เมืองจันทบุรี จ.จันทบุรี ชั้น ป.5  จำนวน 20 คน ทุกวันศุกร์ เวลา 14.30 - 15.30 น. อบรมระหว่างวันที่ 31 พ.ค. - 11 ต.ค.67 จำนวน 20 คาบเรียน

เป้าหมายของหลักสูตร

ได้รับความรู้พื้นฐานของสมาธิสามารถเดินจงกรม-นั่งสมาธิได้เพื่อพัฒนาสติปัญญา เพิ่มประสิทธิภาพการเรียนรู้สะสมพลังจิตเพื่อเสริมสร้างภูมิคุ้มกันตนเอง

รูปแบบการอบรม

เรียนในระบบชั้นเรียนรายวิชาเพิ่มเติมกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน/กิจกรรมชุมชนสอนโดยวิทยากร จากสถาบันพลังจิตตานุภาพมีเอกสารและสื่อประกอบการสอนจัดการเรียนการสอนแบบ Active Learning

สถานที่อบรม

สถานศึกษาในทุกสังกัดระยะเวลาการเรียน รายปี/รายภาคเรียนตามโครงสร้างหลักสูตรสถานศึกษาและตารางเรียนของโรงเรียน