เกี่ยวกับสถาบัน

เกี่ยวกับสถาบันพลังจิตตานุภาพ

สถาบันพลังจิตตานุภาพ ก่อตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 24 กรกฎาคม 2540 ที่นครธรรม พระมหาเจดีย์ วัดธรรมมงคล เถาบุญญนนท์วิหาร ซอยสุขุมวิท 101 กรุงเทพมหานคร โดย สมเด็จพระญาณวชิโรดม (หลวงพ่อวิริยังค์ สิรินฺธโร) มีจุดประสงค์ในการเผยแผ่และ สอนการทำสมาธิอันเป็นสัมมาสมาธิ สายพระอาจารย์หลวงปู่มั่น ภูริทัตโต เพื่อเพิ่ม พลังจิต แก่ประชาชนทุกเพศ ทุกวัย ทุกอาชีพ สร้างพลังจิตมีประโยชน์และ เสริมสร้าง กำลังใจ สร้างความมีเหตุผล ความรับผิดชอบสูง ความมีเมตตา ผู้ทำสมาธิจะได้ประโยชน์ ทั้งทางกายและใจ โดยหลวงพ่อคำนึงว่า

“ชาวโลกได้พัฒนาก้าวไปไกลถึงยุคโลกาภิวัฒน์ เขาได้ลงทุนสร้างวัตถุต่าง ๆ ทั้งแหล่ง บันเทิงเริงรมย์ ทั้งสิ่งอำนวยความสะดวกสบายทั้งหลายทั้งที่อยู่อาศัย รถยนต์ เรือยนต์ เครื่องบิน ยานอวกาศ สามารถย่นระยะทางไกลให้ใกล้ ไปมาได้ง่าย ทั้งโทรทัศน์ โทรศัพท์ โทรสาร คอมพิวเตอร์ อินเตอร์เน็ต และอีเมล์ ก็ย่นระยะการติดต่อ สื่อสารกันได้อย่าง สบาย ทั้งหมดเป็นเงินเป็นหมื่นล้านแสนล้าน เขาก็ยังลงทุนกันได้ แล้วทำไมเราจะลงทุน สร้างนครธรรมให้ทันสมัยด้วยไฮเทคต่างๆ เพื่อย่นระยะการศึกษาและฃปฏิบัติธรรมะ บ้างมิได้หรือ”

สถาบันพลังจิตตานุภาพ ได้รับความนิยมมากมายจากผู้รับการอบรมนำไปบอกต่อกัน และได้แตกกิ่งก้านสาขาทั้งในประเทศไทย ประเทศแคนาดา และ สหรัฐอเมริกา จึงเป็นโอกาสดีที่คนไทยบุคคลทั่วไป จะได้ศึกษาสมาธิสร้างประโยชน์ สร้างบุญกุศลเป็นอริยทรัพย์ให้กับบุคคลผู้ได้เรียน

เกี่ยวกับสถาบันพลังจิตตานุภาพ

หลวงพ่อได้กล่าวไว้ “ระหว่างที่อาตมาอยู่ใกล้ชิดหลวงปู่มั่น ได้ทราบข้อเท็จจริงมากทั้งสมาธิตื้น สมาธิลึก ตลอดถึงวิปัสสนา ซึ่งเมื่อเข้าใจทุกประการแล้วอาตมามีความรักและหวงแหนในหลักการต่างๆอย่างยิ่ง ไม่อยากที่จะให้หลักการเหล่านั้นต้องสลายไป เพราะท่านมีวิธีทั้งขั้นพื้นฐานและขั้นสูงสุด อาตมาถามท่านว่า “ต่อไปกระผมจะเขียนเป็นหลักการให้ชาวโลกเขาทำกันจะได้ไหม” (หลวงปู่มั่น) ท่านตอบว่า

" ได้ แต่ต้องเอาแบบขั้นพื้นฐานสำหรับเป็นประโยชน์แก่มหาชน สำหรับขั้นสูงให้มีน้อย โอกาสที่เธอจะทำนั้นมีอยู่แต่ต้องทำขั้นพื้นฐานเพื่อคนส่วนมากในโลกจะได้สงบ และเธอจะต้องไปอยู่กรุงเทพ เพราะคนกรุงเทพที่มีวาสนาบารมี มีอยู่ไม่น้อย ”

ปัจจัยต่างๆดังกล่าวมานี้ เป็นแรงสนับสนุนในใจของอาตมาอยู่ตลอดเวลาจน พ.ศ. 2529 ถึง พ.ศ. 2534 อาตมาได้มีโอกาสไปพักผ่อนที่วิทยาลัยสงฆ์น้ำตกแม่กลาง อำเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่ อันเป็นป่าไม้ ภูเขาดอยอินทนนท์ ทำให้ได้ทบทวนหลักการต่างๆที่เคยได้ไต่ถามอัตถปัญหาสมาธิ พร้อมทั้งคำแนะนำจากหลวงปู่มั่น จึงได้เขียนเป็นตำราสมาธิขึ้นจนเต็มรูปแบบ สามารถใช้ในการเรียนการสอนวิชาสมาธิได้ รวมการทบทวนและรวบรวมการเขียนตำรานั้นใช้เวลา 5 ปีจึงสำเร็จ ได้เนื้อหาสาระที่สำคัญ จึงจัดทำรูปเล่ม ตั้งแต่ขั้นพื้นฐาน ขั้นกลาง และ ขั้นสูง รวม 3 เล่ม เหมาะแก่การศึกษาและปฏิบัติสมาธิยิ่งนัก”

จากหนังสือ "ชีวิตคือการต่อสู้" อัตตชีวประวัติโดย สมเด็จพระญาณวชิโรดม (หลวงพ่อวิริยังค์ สิรินฺธโร) ประธานผู้ก่อตั้งสถาบันพลังจิตตานุภาพ

เกี่ยวกับสถาบันพลังจิตตานุภาพ
เกี่ยวกับสถาบันพลังจิตตานุภาพ

จุดมุ่งหมายของสถาบัน

เกี่ยวกับสถาบันพลังจิตตานุภาพ

ไม่ว่าคนชาติใด ภาษาใด ขอให้มีความสุขทุกคน ด้วยการทำสมาธิ แม้ว่าหลวงพ่อ จะเหนื่อยมาก ลำบากแค่ไหน สอนญาติโยม เหนื่อยยากลำบากแค่ไหน ก็ทนเอา

"แต่ขออย่างเดียว ขอให้โยม ได้นั่งสมาธิ"

คณะผู้บริหาร

นายมีชัย ฤชุพันธุ์

ประธานกรรมการ

นายมีชัย ฤชุพันธุ์

พระราชปัญญาวชิโรดม

กรรมการ

พระราชปัญญาวชิโรดม

ศาสตราจารย์กิตติคุณ วิษณุ เครืองาม

รองประธานกรรมการ

ศาสตราจารย์กิตติคุณ วิษณุ เครืองาม

นายชัช ชลวร

กรรมการ

นายชัช ชลวร

นายวิวรรธน์ ไกรพิสิทธิ์กุล

กรรมการ

นายวิวรรธน์ ไกรพิสิทธิ์กุล

นายนิวัตน์ แจ้งอริยวงศ์

กรรมการ

นายนิวัตน์ แจ้งอริยวงศ์

นายณรงค์ ทัศนนิพันธ์

กรรมการ

นายณรงค์ ทัศนนิพันธ์

นางสาวพรรณรัตน วิประกษิต

กรรมการ

นางสาวพรรณรัตน วิประกษิต

ศาสตราจารย์ (พิเศษ) สาคร สุขศรีวงศ์

กรรมการและเหรัญญิก

ศาสตราจารย์ (พิเศษ) สาคร สุขศรีวงศ์

นางประพีร์ บุรี

กรรมการ

นางประพีร์ บุรี

ศาสตราจารย์กิตติคุณ บวรศักดิ์ อุวรรณโณ

กรรมการและเลขาธิการ

ศาสตราจารย์กิตติคุณ บวรศักดิ์ อุวรรณโณ

นายศิริธัช โรจนพฤกษ์

กรรมการและเลขาธิการ

นายศิริธัช โรจนพฤกษ์

นางสาวดาวน้อย สุทธินิภาพันธ์

กรรมการและรองเลขาธิการ

นางสาวดาวน้อย สุทธินิภาพันธ์