หลักสูตรรายวิชาสมาธิพัฒนาปัญญาในสถานศึกษา-โรงเรียนเทศบาลเมืองจันทบุรี ๒

หลักสูตรรายวิชาสมาธิพัฒนาปัญญาในสถานศึกษา-โรงเรียนเทศบาลเมืองจันทบุรี ๒

สาขาที่จัด: ศูนย์สมาธิพระยาวิสูตรโกษา อ.เมือง จ.จันทบุรี

สถานที่จัด: โรงเรียนเทศบาลเมืองจันทบุรี ๒

23 พฤษภาคม 2567, 09:30 น. - 03 ตุลาคม 2567, 10:30 น.

96

แชร์:

คำอธิบาย

หลักสูตรรายวิชาสมาธิพัฒนาปัญญาในสถานศึกษา-โรงเรียนเทศบาลเมืองจันทบุรี ๒ ต.ตลาด อ.เมืองจันทบุรี จ.จันทบุรี ชั้น ป.2/2 และ ป.2/3  จำนวน 54 คน ทุกวันพุธ เวลา 09.30 - 10.30 น. อบรมระหว่างวันที่ 23 พ.ค. - 3 ต.ค.67 จำนวน 20 คาบเรียน

เป้าหมายของหลักสูตร

ได้รับความรู้พื้นฐานของสมาธิสามารถเดินจงกรม-นั่งสมาธิได้เพื่อพัฒนาสติปัญญา เพิ่มประสิทธิภาพการเรียนรู้สะสมพลังจิตเพื่อเสริมสร้างภูมิคุ้มกันตนเอง

รูปแบบการอบรม

เรียนในระบบชั้นเรียนรายวิชาเพิ่มเติมกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน/กิจกรรมชุมชนสอนโดยวิทยากร จากสถาบันพลังจิตตานุภาพมีเอกสารและสื่อประกอบการสอนจัดการเรียนการสอนแบบ Active Learning

สถานที่อบรม

สถานศึกษาในทุกสังกัดระยะเวลาการเรียน รายปี/รายภาคเรียนตามโครงสร้างหลักสูตรสถานศึกษาและตารางเรียนของโรงเรียน