หลักสูตรรายวิชาสมาธิพัฒนาปัญญาในสถานศึกษา-โรงเรียนบ้านวังไม้แดง

หลักสูตรรายวิชาสมาธิพัฒนาปัญญาในสถานศึกษา-โรงเรียนบ้านวังไม้แดง

สาขาที่จัด: ศูนย์สมาธิพระยาวิสูตรโกษา อ.เมือง จ.จันทบุรี

สถานที่จัด: โรงเรียนบ้านวังไม้แดง ต.สามพี่น้อง อ.แก่งหางแมว จ.จันทบุรี

14 มิถุนายน 2567, 12:30 น. - 11 ตุลาคม 2567, 13:30 น.

185

แชร์:

คำอธิบาย

หลักสูตรรายวิชาสมาธิพัฒนาปัญญาในสถานศึกษา-โรงเรียนบ้านวังไม้แดง ต.สามพี่น้อง อ.แก่งหางแมว จ.จันทบุรี ชั้น ป.6  จำนวน 35 คน ทุกวันศุกร์ เวลา 12.30 - 13.30 น. อบรมระหว่างวันที่ 31 พ.ค. - 11 ต.ค.67 จำนวน 20 คาบเรียน

 

เป้าหมายของหลักสูตร

ได้รับความรู้พื้นฐานของสมาธิสามารถเดินจงกรม-นั่งสมาธิได้เพื่อพัฒนาสติปัญญา เพิ่มประสิทธิภาพการเรียนรู้สะสมพลังจิตเพื่อเสริมสร้างภูมิคุ้มกันตนเอง

รูปแบบการอบรม

เรียนในระบบชั้นเรียนรายวิชาเพิ่มเติมกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน/กิจกรรมชุมชนสอนโดยวิทยากร จากสถาบันพลังจิตตานุภาพมีเอกสารและสื่อประกอบการสอนจัดการเรียนการสอนแบบ Active Learning

สถานที่อบรม

สถานศึกษาในทุกสังกัดระยะเวลาการเรียน รายปี/รายภาคเรียนตามโครงสร้างหลักสูตรสถานศึกษาและตารางเรียนของโรงเรียน