หลักสูตรสมาธิเพื่อพัฒนาพลังจิต - โรงเรียนมัธยมวัดเขาสุกิม

หลักสูตรสมาธิเพื่อพัฒนาพลังจิต - โรงเรียนมัธยมวัดเขาสุกิม

สาขาที่จัด: ศูนย์สมาธิพระยาวิสูตรโกษา อ.เมือง จ.จันทบุรี

สถานที่จัด: ชั้นล่างอาคาร 1 โรงเรียนมัธยมวัดเขาสุกิม

24 พฤษภาคม 2567, 09:00 น. - 24 พฤษภาคม 2567, 15:30 น.

154

แชร์:

คำอธิบาย

สถาบันพลังจิตตานุภาพ 020 ศูนย์สมาธิพระยาวิสูตรโกษา จังหวัด จันทบุรี

เปิดการอบรมหลักสูตร“สมาธิเพื่อพัฒนาพลังจิต”ตามแนวทาง สมเด็จพระญาณวชิโรดม(หลวงพ่อวิริยังค์ สิรินฺธโร)

สำหรับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นและมัธยมศึกษาตอนปลาย โรงเรียนมัธยมวัดเขาสุกิม ต.ทุ่งเบญจา  อ.ท่าใหม่ จ.จันทบุรี จำนวน 186 คน

 

ตามโครงการกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนเพื่อคุณธรรมของนักเรียน โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ และส่งเสริมให้นักเรียนนำหลักธรรมในทางพุทธศาสนามาใช้ในชีวิตประจำวัน จนเกิดเป็นคุณธรรมประจำชีวิต

ในวันศุกร์ที่ 24 พฤษภาคม 2567 โดย อ.โรจนี  ค้าพริกไทย ผู้ดูแลสาขากล่าวให้โอวาทนักเรียน และ นายทัชชัย  ผ่องสวัสดิ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนฯ กล่าวเปิดอบรม

โดยมีจุดประสงค์

เพื่อให้ได้รับการฝึกทำสมาธิอย่างถูกวิธี สามารถนำความรู้ที่ได้รับจากการอบรมไปปฏิบัติเองได้เพื่อปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม ที่ดีงามแก่เยาวชน ให้มีใจรักชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ และเป็นกำลังสำคัญที่จะช่วยพัฒนาตนเอง ครอบครัว สังคม ประเทศชาติ และพลโลก ให้เกิดสันติสุขเพื่อพัฒนาจิตใจเยาวชนให้มีความรับผิดชอบ ห่างไกลยาเสพติด และลดการใช้ความรุนแรงต่างๆ 

กิจกรรมในแต่ละระดับชั้น ได้มีการจัดให้เหมาะสมกับวัยต่างๆ ตั้งแต่ชั้นอนุบาล ประถม ให้มีการเรียนรู้ในเรื่องของสมาธิผ่านกิจกรรมที่สนุกสนาน ทำให้เด็กๆสนใจ และอยากที่จะเรียนรู้ โดยเน้นการทำสมาธิอย่างง่ายๆ คือ #วิทิสาสมาธิ ซึ่งเป็นการทำสมาธิครั้งละ 5 นาที วันละ 3 ครั้ง เช้า กลางวัน และเย็น โดยจะต้องทำต่อเนื่องตลอดโครงการ

ผลของการอบรม

เป็นไปอย่างราบรื่น เด็กๆได้รับความสนุกสนาน พร้อมกับได้รับความรู้ในเรื่องของสมาธิ ส่วนในภาคปฏิบัติ ก็สามารถเดินจงกรม - นั่งสมาธิกันได้อย่างเข้าใจและถูกต้อง ต่อจากนี้เด็กๆจะต้องทำสมาธิกันทุกวัน

ผลของการอบรม

ทั้งคณะครูและนักเรียน ได้ปฏิบัติ เดินจงกรม - นั่งสมาธิกันได้อย่างเข้าใจและถูกต้อง เด็กๆ ได้ทำสมาธิกันทุกวัน