โครงการประยุกต์ใช้หลักสมาธิในการปฏิบัติตนตามจรรยาบรรณของวิชาชีพ หลักสูตรระดับ 1 รุ่น 3

โครงการประยุกต์ใช้หลักสมาธิในการปฏิบัติตนตามจรรยาบรรณของวิชาชีพ หลักสูตรระดับ 1 รุ่น 3

สร้างโดย: คุรุสภาร่วมกับสถาบันพลังจิตตานุภาพ

20 เมษายน 2567, 10:16 น. - 22 มิถุนายน 2567, 10:16 น.

437

แชร์:

คำอธิบาย

โครงการประยุกต์ใช้หลักสมาธิในการปฏิบัติตนตามจรรยาบรรณของวิชาชีพ ใช้รูปแบบการอบรมแบบผสมผสานระหว่างออนไซต์ (Onsite) ณ พื้นที่จัดอบรมของสถาบันพลังจิตตานุภาพ จำนวน 80 สาขา  คลอบคลุมทั้งในกรุงเทพมหานครและจังหวัดต่างๆ ทุกภูมิภาคทั่วประเทศ และออนไลน์ (Online) ผ่านทาง www.samathi101.com ผู้เข้าอบรมจะได้เรียนรู้ทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติกับวิทยากรอย่างต่อเนื่องตามแนวทางที่กำหนดไว้ในหลักสูตร ระยะเวลาในการอบรม 10 ครั้ง ครั้งละ 2 ชั่วโมง รวม 20 ชั่วโมง

คุณสมบัติของผู้เข้ารับการอบรมฯ เป็นผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา 4 กลุ่ม ประกอบด้วย ครู  ผู้บริหารสถานศึกษา ผู้บริหารการศึกษา และบุคลากรทางการศึกษาอื่น (ศึกษานิเทศก์) โดยผู้ที่ประสงค์จะสมัครเข้ารับการพัฒนาตามโครงการฯ จะต้องอยู่ในพื้นที่จัดอบรมหรือใกล้เคียงพื้นที่ของสาขาสถาบันพลังจิตตานุภาพที่จัดอบรมตามที่กำหนด เพื่อความสะดวกในการเดินทางเข้ารับการพัฒนา อบรมทุกวันเสาร์ ตั้งแต่เวลา 13.00 – 15.00 น. ระหว่างวันที่ 20 เมษายน – 22 มิถุนายน 2567 ผู้ผ่านการพัฒนาฯ ตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดจะได้รับเกียรติบัตรอิเล็กทรอนิกส์ นับเป็นกิจกรรมการพัฒนาตนเองทางวิชาชีพเพื่อการต่ออายุใบอนุญาตประกอบวิชาชีพได้

สถาบันพลังจิตตานุภาพ สาขา 71 วัดบูรพาราม (พระอารามหลวงเฉลิมพระเกียรติ) จังหวัดสุรินทร์ มีผู้สนใจสมัครเข้าร่วมอบรม จำนวน 113 คน