โครงการประยุกต์ใช้หลักสมาธิในการปฏิบัติตนตามจรรยาบรรณของวิชาชีพ หลักสูตรระดับ 1 รุ่นที่ 3

โครงการประยุกต์ใช้หลักสมาธิในการปฏิบัติตนตามจรรยาบรรณของวิชาชีพ หลักสูตรระดับ 1 รุ่นที่ 3

สร้างโดย: สถาบันพลังจิตตานุภาพสาขา 58 วัดสิริกาญจนาราม

20 เมษายน 2567, 13:00 น. - 22 มิถุนายน 2567, 15:30 น.

341

แชร์:

คำอธิบาย

คุรุสภา ร่วมกับ สถาบันพลังจิตตานุภาพ เปิดรับสมัครผู้ประกอบวิชาชีพ ทางการศึกษาเข้าอบรมโครงการประยุกต์ใช้หลักสมาธิในการปฏิบัติตนตามจรรยาบรรณของวิชาชีพ หลักสูตรระดับ 1 รุ่นที่ 3

ระหว่างวันที่ 15 กุมภาพันธ์ - 15 มีนาคม 2567

มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมให้ผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาตระหนักถึงความสำคัญของการประพฤติปฏิบัติตนตามหลักจรรยาบรรณของวิชาชีพทางการศึกษา และเพื่อให้ผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษานำความรู้จากหลักสูตรไปปรับใช้ในการประกอบวิชาชีพ และในชีวิตประจำวัน โดยเนื่องจากคุรุสภาเล็งเห็นถึงความสำคัญของการฝึกสมาธิ ซึ่งเป็นหนึ่งในการพัฒนาจิตใจ มีกระบวนการและขั้นตอนการปฏิบัติเพื่อให้เกิดปัญญาในการใช้ชีวิตอย่างมีสติ

คุณสมบัติของผู้เข้ารับการพัฒนาฯ เป็นผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา 4 กลุ่ม ประกอบด้วย 
- ครู  
- ผู้บริหารสถานศึกษา 
- ผู้บริหารการศึกษา และ
- บุคลากรทางการศึกษาอื่น (ศึกษานิเทศก์)

โดยผู้ที่ประสงค์จะสมัครเข้ารับการพัฒนาตามโครงการฯ จะต้องอยู่ในพื้นที่จัดอบรมหรือใกล้เคียงพื้นที่ของสาขาสถาบันพลังจิตตานุภาพที่จัดอบรมตามที่กำหนด

ผู้สนใจสามารถลงทะเบียนได้ที่ bit.ly/kspsamadhi2567

รับจำนวนจำกัด 3,000 คน

ผู้ผ่านการพัฒนาฯ ตามหลักเกณฑ์ที่กำหนด จะได้รับเกียรติบัตร อิเล็กทรอนิกส์ นับเป็นกิจกรรมการพัฒนาตนเองทางวิชาชีพเพื่อการ ต่ออายุใบอนุญาตประกอบวิชาชีพได้

ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ https://www.ksp.or.th/2024/02/14/49375/

สอบถามเพิ่มเติมที่ โทรศัพท์ 0 2280 2735 (ในวันและเวลาราชการ) หรือทางอีเมล: promoteethics@ksp.or.th