สมัครฟรี นักศึกษาครูสมาธิ รุ่นที่ 51 (เอกปญฺญาสโม) วิริยชัย(ชนะด้วยความเพียร)

สมัครฟรี นักศึกษาครูสมาธิ รุ่นที่ 51 (เอกปญฺญาสโม) วิริยชัย(ชนะด้วยความเพียร)

สร้างโดย: สถาบันพลังจิตตานุภาพ สาขา 69 วัดศรีสุทธาวาส อ.เมืองเลย จ.เลย

16 มีนาคม 2567, 15:30 น. - 22 กันยายน 2567, 23:00 น.

452

แชร์:

คำอธิบาย

เปิดรับสมัครนักศึกษาครูสมาธิ รุ่นที่ 51 (เอกปญฺญาสโม) วิริยชัย(ชนะด้วยความเพียร)

กดลิ้ง---> เพื่อสมัคร https://forms.gle/7Ux2HdaAgBeTKtw19

เรียนภาค เสาร์ – อาทิตย์ ปฐมนิเทศวันอาทิตย์ที่ 10 มีนาคม 2567

เปิดเรียนวันที่ วันเสาร์ที่ 16 มีนาคม 2567 เรียนฟรี ไม่มีค่าใช้จ่าย

หลักสูตรครูสมาธิ เขียนโดยสมเด็จพระญาณวชิโรดม (วิริยังค์ สิรินธโร)

เขียนจากประสบการณ์ที่ท่านได้ฝึกปฏิบัติมาอย่างยาวนาน หลายสิบปี

เป็นสัมมาสมาธิตามแนวทางของหลวงปู่มั่น ภูริทัตโต นำมาจัดทำเป็นหลักสูตร

ที่มีการเรียนการสอนอย่างเป็นระบบ ได้ร่างหลักสูตรครูสมาธิด้วยความวิริยะอุตสาหะ

เป็นเวลานานกว่า 5 ปี

โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อผลิตนักศึกษาครูสมาธิ ที่มีความสามารถ

ให้การทำสมาธิอย่างถูกต้อง และสามารถสอนบุคคลอื่นได้ หลักสูตรนี้เริ่มเปิดสอนมา

ตั้งแต่ วันที่ 24 มิถุนายน 2540 โดยจัดสอน ทั้งภาคทฤษฎี จำนวน 200 ชั่วโมง และ

ภาคปฎิบัติ ด้วยคณาจารย์ที่สำเร็จจากสถาบัน โดยเริ่มต้นเรียนและปฎิบัติสมาธิตามลำดับขั้นตอน

อย่างถูกต้อง เริ่มตั้งแต่ สมาธิ ฌาน ญาณ จนถึงวิปัสสนา ผู้เข้าเรียนจะได้ทำสมาธิสะสมพลังจิต

ด้วยหลักการที่ถูกต้อง อันจะเป็นประโยชน์ต่อตนเอง ครอบครัว สังคม ประเทศชาติ และโลก

ใช้เวลาเรียนน้อยแต่ได้ผลมาก เรียนทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ

โดยไม่เสียค่าเรียนเมื่อจบหลักสูตรแล้ว มีการวัดผลด้วยการสอบข้อเขียน และปฏิบัติ

คุณสมบัติของนักศึกษาครูสมาธิ

1. ไม่กำหนดอายุผู้เรียน หากนักศึกษามีอายุต่ำกว่า 15 ปี ขอให้ผู้ดูแลสาขา พี่เลี้ยงสาขาทำหน้าที่ให้คำแนะนำตลอด หลักสูตร ให้เป็นไปอย่างเหมาะสม

2. วุฒิการศึกษา : ไม่กำหนด

3. มีความตั้งใจเรียนวิชาสมาธิเพื่อการพัฒนาตนเอง ไม่ใช่การเรียนเพื่อแสวงหาผลประโยชน์ทางการเมือง ธุรกิจหรืออื่นๆ

4. เป็นผู้ที่มีสุขภาพดี ไม่เป็นโรคต้องห้าม และไม่เป็นผู้มีสติฟั่นเฟือน

5. สามารถศึกษาภาคทฤษฎีและปฏิบัติสมาธิตามแนวทางของสถาบันพลังจิตตานุภาพได้

6. บริหารจัดการเวลาให้สามารถเข้าเรียนและทำการบ้านได้ตามข้อกำหนด

7. มีวินัยและปฏิบัติตามกฎระเบียบของสถาบันพลังจิตตานุภาพได้

8. ไม่ขาดคุณสมบัติตามหลักการของสถาบันฯ

9. คุณสมบัติว่าด้วยการเรียนซ้ำหลักสูตร

9.1 นักศึกษาที่เรียนหลักสูตรครูสมาธิหรือหลักสูตรวิทันตสาสมาธิในระบบห้องเรียนจบแล้ว สามารถเรียน

หลักสูตรวิทันตสาสมาธิในระบบออนไลน์ได้ไม่จำกัด

9.2 นักศึกษาที่เรียนหลักสูตรวิทันตสาสมาธิในระบบออนไลน์จบแล้ว สามารถเรียนหลักสูตรครูสมาธิ หรือหลักสูตรวิทันตสาสมาธิในระบบห้องเรียนได้ 1 รุ่น

9.3 นักศึกษาที่เรียนหลักสูตรครูสมาธิหรือหลักสูตรวิทันตสาสมาธิในระบบห้องเรียนจบแล้ว ไม่สามารถเรียนซ้ำในระบบห้องเรียนได้อีก

9.4 นักศึกษาที่เรียนหลักสูตรวิทันตสาสมาธิในระบบออนไลน์จบแล้ว สามารถเรียนซ้ำในระบบออนไลน์ได้อีกไม่จำกัด