ครูสมาธิ รุ่นที่ 51 (เอกปญฺฺญาสโม)วิริยชัย(ชนะด้วยความเพียร)

ครูสมาธิ รุ่นที่ 51 (เอกปญฺฺญาสโม)วิริยชัย(ชนะด้วยความเพียร)

สร้างโดย: สถาบันพลังจิตตานุภาพ สาขา 244 วัดบ้านจ้อง ต.โป่งผา อ.แม่สาย จ.เชียงราย

16 มีนาคม 2567, 16:00 น. - 24 สิงหาคม 2567, 23:00 น.

91

แชร์:

คำอธิบาย

สถาบันพลังจิตตานุภาพ สาขา 244 วัดบ้านจ้อง ต.โป่งผา อ.แม่สาย จ.เชียงราย เปิดรับสมัครอบบรมหลักสูตรครูสมาธิ รุ่นที่ 51 แล้ววันนี้

ภาคเสาร์-อาทิตย์ เรียนเวลา 09.00-16.30 น.เปิดรับสมัครนักศึกษาครูสมาธิ รุ่นที่ 51 (เอกปญฺฺญาสโม)วิริยชัย(ชนะด้วยความเพียร) ปฐมนิเทศวันอาทิตย์ที่ ๑๐ มีนาคม ๒๕๖๗ เริ่มเรียนวันหลักสูตรครูสมาธิ เขียนโดยสมเด็จพระญาณวชิโรดม (วิริยังค์ สิรินธโร) เขียนจากประสบการณ์ที่ท่านได้ฝึกปฏิบัติมาอย่างยาวนาน หลายสิบปี เป็นสัมมาสมาธิตามแนวทางของหลวงปู่มั่น ภูริทัตโต นำมาจัดทำเป็นหลักสูตรที่มีการเรียนการสอนอย่างเป็นระบบ ได้ร่างหลักสูตรครูสมาธิด้วยความวิริยะอุตสาหะเป็นเวลานานกว่า 5 ปี โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อผลิตนักศึกษาครูสมาธิ ที่มีความสามารถ ให้การทำสมาธิอย่างถูกต้อง และสามารถสอนบุคคลอื่นได้ หลักสูตรนี้เริ่มเปิดสอนมาตั้งแต่ วันที่ 24 มิถุนายน 2540 โดยจัดสอน ทั้งภาคทฤษฎี จำนวน 200 ชั่วโมง และ ภาคปฎิบัติ ด้วยคณาจารย์ที่สำเร็จจากสถาบัน โดยเริ่มต้นเรียนและปฎิบัติสมาธิตามลำดับขั้นตอน อย่างถูกต้อง เริ่มตั้งแต่ สมาธิ ฌาน ญาณ จนถึงวิปัสสนา ผู้เข้าเรียนจะได้ทำสมาธิสะสมพลังจิต ด้วยหลักการที่ถูกต้อง อันจะเป็นประโยชน์ต่อตนเอง ครอบครัว สังคม ประเทศชาติ และโลก ใช้เวลาเรียนน้อยแต่ได้ผลมาก เรียนทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ โดยไม่เสียค่าเรียนเมื่อจบหลักสูตรแล้ว มีการวัดผลด้วยการสอบข้อเขียน และปฏิบัติ

เรียนเชิญบรรดาศิษยานุศิษย์ของหลวงพ่อวิริยังค์และผู้สนใจทั้งหลาย ลงทะเบียนสมัครได้เลยวันนี้ 

หรือสามารถโทรติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ 085-039-5539 , 086-920-5597 086-192-3443 , 081-531-9099 หรือ สมัครเรียนที่ ลิงค์งลงทะเบียน

คุณสมบัติของนักศึกษาครูสมาธิ

1.    ไม่กำหนดอายุผู้เรียน หากนักศึกษามีอายุต่ำกว่า 15 ปี ขอให้ผู้ดูแลสาขา พี่เลี้ยงสาขาทำหน้าที่ให้คำแนะนำตลอด  หลักสูตร ให้เป็นไปอย่างเหมาะสม

2.    วุฒิการศึกษา : ไม่กำหนด

3.    มีความตั้งใจเรียนวิชาสมาธิเพื่อการพัฒนาตนเอง ไม่ใช่การเรียนเพื่อแสวงหาผลประโยชน์ทางการเมือง ธุรกิจหรืออื่นๆ

4.    เป็นผู้ที่มีสุขภาพดี ไม่เป็นโรคต้องห้าม และไม่เป็นผู้มีสติฟั่นเฟือน

5.    สามารถศึกษาภาคทฤษฎีและปฏิบัติสมาธิตามแนวทางของสถาบันพลังจิตตานุภาพได้

6.    บริหารจัดการเวลาให้สามารถเข้าเรียนและทำการบ้านได้ตามข้อกำหนด

7.    มีวินัยและปฏิบัติตามกฎระเบียบของสถาบันพลังจิตตานุภาพได้

8.    ไม่ขาดคุณสมบัติตามหลักการของสถาบันฯ

9.    คุณสมบัติว่าด้วยการเรียนซ้ำหลักสูตร

9.1 นักศึกษาที่เรียนหลักสูตรครูสมาธิหรือหลักสูตรวิทันตสาสมาธิในระบบห้องเรียนจบแล้ว สามารถเรียน

     หลักสูตรวิทันตสาสมาธิในระบบออนไลน์ได้ไม่จำกัด

9.2 นักศึกษาที่เรียนหลักสูตรวิทันตสาสมาธิในระบบออนไลน์จบแล้ว สามารถเรียนหลักสูตรครูสมาธิ หรือหลักสูตรวิทันตสาสมาธิในระบบห้องเรียนได้ 1 รุ่น

9.3 นักศึกษาที่เรียนหลักสูตรครูสมาธิหรือหลักสูตรวิทันตสาสมาธิในระบบห้องเรียนจบแล้ว ไม่สามารถเรียนซ้ำในระบบห้องเรียนได้อีก

9.4  นักศึกษาที่เรียนหลักสูตรวิทันตสาสมาธิในระบบออนไลน์จบแล้ว สามารถเรียนซ้ำในระบบออนไลน์ได้อีกไม่จำกัด

 ระบบการเรียน

 1.        หลักสูตรครูสมาธิประกอบด้วยการเรียน ภาคทฤษฎี ภาคปฏิบัติ (เดินจงกรมและนั่งสมาธิ) และการทำกิจกรรมตามหลักสูตร

 2.        นักศึกษาต้องมาเรียน และ ทำการปฏิบัติให้ครบ 100 % ของหลักสูตร จึงจะมีสิทธิ์เข้าสอบ

 3.        นักศึกษาที่มาเรียนไม่ครบ 100 % แต่เกิน 75 % มีสิทธิ์ชดเชยเวลาเรียนที่ขาด ด้วยการเรียนเสริม และ/หรือ      การทำการบ้าน

4.        นักศึกษาที่สอบผ่านทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ จะได้รับประกาศนียบัตรแสดงการจบหลักสูตร