หลักสูตรครูสมาธิ สาขาวัดธรรมมงคล รุ่น ๕๑ เอกปญฺญาสโม วิริยชัย เปิดรับสมัครเรียน

หลักสูตรครูสมาธิ สาขาวัดธรรมมงคล รุ่น ๕๑ เอกปญฺญาสโม วิริยชัย เปิดรับสมัครเรียน

สาขาที่จัด: สำนักงานใหญ่วัดธรรมมงคล

สถานที่จัด: วัดธรรมมงคล

17 มีนาคม 2567, 08:00 น. - 31 สิงหาคม 2567, 16:37 น.

2,679

แชร์:

คำอธิบาย

สถาบันพลังจิตตานุภาพ สาขาวัดธรรมมงคลเปิดรับสมัครนักศึกษาหลักสูตรครูสมาธิ รุ่นที่ ๕๑ เอกปญฺญาสโม วิริยชัย (ชนะด้วยความเพียร)

1.ภาคจันทร์-ศุกร์: เรียนทุก วันจันทร์ ถึง วันศุกร์ เวลา 18:00-20:30 น.

2.ภาคเสาร์-อาทิตย์: เรียนทุก วันเสาร์ และ วันอาทิตย์ เวลา 9:00-16:30 น.

ปฐมนิเทศ: วันอาทิตย์ที่ 10 มีนาคม 2567 (ลงทะเบียนได้ตั้งแต่เวลา 7:30 น.) ณ อุโบสถ ชั้นล่าง​ วัด​ธรรม​มงคล​

สนใจสมัคร กดลิ้งค์นี้ https://forms.gle/PjGdWi4HDeeLybwF8

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่ห้องไลน์รับสมัครหลักสูตรครูสมาธิ รุ่นที่ 51 สาขาวัดธรรมมงคล http://bit.ly/3PJuNhh

โทร : 089-999-5885 , 061-892-4961

ติดตามข่าวสารเพิ่มเติมได้ที่ facebook.com/samathiwatdham

หลักสูตรครูสมาธิ 

หลักสูตรครูสมาธิเป็นหลักสูตรภาควิชาการ หมายถึง การเรียนการสอนตามตารางสอน นับจากวันปฐมนิเทศถึงวันสอบข้อเขียน ซึ่งจะเน้นให้นักศึกษาได้เรียนทั้งภาคทฤษฎีและฝึกภาคปฏิบัติ ควบคู่กัน การศึกษาภาควิชาการในชั้นเรียน ประกอบด้วย 

    1 ภาคทฤษฎี หมายถึง การศึกษาเนื้อหาจํานวน 96 หัวข้อ โดยฟังการบรรยายจาก สมเด็จพระญาณวชิโรดม (วิริยังค์ สิรินฺธโร) ในชั้นเรียน การฟังอาจารย์ ผู้นําเสนอ การบรรยายหรือทบทวนการบรรยายในชั้นเรียน และการศึกษาจากตําราเรียน

    2 ภาคปฏิบัติ หมายถึง

      2.1 การปฏิบัติเดินจงกรมและนั่งสมาธิในชั้นเรียน ในวันที่มีการเรียน

      2.2 การบ้าน คือ การปฏิบัติครั้งละ 1 ชั่วโมง โดยมีการเดินจงกรม 30 นาที และนั่งสมาธิ 30 นาที ใน วันที่ไม่มีการเรียนตามตารางสอน และ/หรือ การปฏิบัติเพิ่มเติมที่บ้านในวันที่มีตารางเรียน เพื่อให้ นักศึกษาได้มีการปฏิบัติอย่างต่อเนื่องและสมํ่าเสมอ เกิดความชํานาญในการปฏิบัติ และนํามาใช้ ชดเชยการขาดเรียนตามเกณฑ์ของสถาบันพลังจิตตานุภาพ

    3 ภาคกิจกรรม หมายถึง การทํากิจกรรมที่กําหนดในตารางสอน เช่น การปฐมนิเทศ ปัจฉิมนิเทศ กิจกรรมสัมพันธ์ การแสดงความรู้สึก

#สมาธิไฮเทค #วัดธรรมมงคล #หลวงพ่อวิริยังค์ #พระหยก #พลังจิต #เรียนสมาธิ #นั่งสมาธิ #ทำสมาธิ #เดินจงกรม #ประโยชน์ของสมาธิ