โครงการอบรมหลักสูตรสมาธิเพื่อพัฒนาพลังจิต(โรงเรียนบ้านปงสนุก)

โครงการอบรมหลักสูตรสมาธิเพื่อพัฒนาพลังจิต(โรงเรียนบ้านปงสนุก)

สาขาที่จัด: มหาวิทยาลัยเนชั่น อ.เมือง จ.ลำปาง

สถานที่จัด: หอประชุมโรงเรียนบ้านปงสนุก สพป.ลำปางเขต 1

20 พฤศจิกายน 2566, 15:30 น. - 30 พฤศจิกายน 2566, 21:30 น.

188

แชร์:

คำอธิบาย

โครงการอบรมหลักสูตรสมาธิเพื่อพัฒนาพลังจิต โรงเรียนบ้านปงสนุก

โครงการนี้จัดขึ้นโดยสภาบันพลังจิตตานุภาพ สาขา 7 มหาวิทยาลัยเนชั่น จังหวัดลำปาง เป็นการอบรมให้กับนักศึกษาของโรงเรียนบ้านปงสนุก จัดอบรมที่ หอประชุมโรงเรียนบ้านปงสนุก สพป.ลำปางเขต 1 ระหว่างวันที่ 20-30 พฤศจิกายน 2566 มีผู้เข้าอบรมทั้งสิน 2238 ท่าน

โดยมีวิทยากรจากสถาบันพลังจิตตานุภาพสาขา 7 (มหาวิทยาลัยเนชั่น. จ.ลำปาง)ดังนี้

1.อ.สุริพร หลวงใหญ่

2.อ.ชุลีกร ต๊ะปัญญา

3.อ.พยอม ศิริบุญ

4.อ.สุดใจ  รินศรี

5.อ.วรญา  วิไลรัตน์

โครงการนี้เป็นจุดเริ่มต้นที่ดีเพราะมีโอกาสขยายโครงการอบรมเพื่อสร้างพลังจิตให้กับเยาวชนไปยังโรงเรียนในเครื่อขายอีกหลายแห่ง ในเขตการศึกษา 1 และยังโรงเรียนในเขตการศึกษาอื่นๆ อีก ทั้งยังเป็นการสืบสานงานหลวงพ่อให้ยิ่งใหญ่เกรียงไกรต่อไป สาธุ...