24 กรกฎาคม วันสถาปนาสันติสุขเพื่อสันติภาพโลก โดยหลวงพ่อวิริยังค์ สิรินฺธโร

24 กรกฎาคม วันสถาปนาสันติสุขเพื่อสันติภาพโลก โดยหลวงพ่อวิริยังค์ สิรินฺธโร

24 กรกฎาคม 2566, 07:00 น.

593

แชร์:

“เราตั้งสถาบันพลังจิตตานุภาพ หรือ Willpower Institute ขึ้น เพื่อพัฒนาในเรื่องของสมาธิ ซึ่งเป็นสมาธิขั้นพื้นฐานเหมาะแก่ชนทุกชั้น ไม่ว่าจะเป็นเด็ก เป็นผู้ใหญ่ หรือผู้ครองเรือน นักธุรกิจ นักการเมือง เพราะว่าจุดประสงค์คือการผลิตพลังจิต

 

เราเชื่อว่าคนที่มีพลังจิตพอเพียง สามารถควบคุมจิตได้ การควบคุมจิตได้ ย่อมมีการรับผิดชอบสูง และมีเหตุผล เป็นประโยชน์อันยิ่งใหญ่ต่อครอบครัว ต่อสังคม ต่อโลก จนเกิดสันติภาพในโลกขึ้นได้

 

ดังนั้นเราจึงใช้ความสามารถที่มีอยู่ดำเนินการทั้งในและต่างประเทศ เพื่อขยายสถาบันให้กว้างขวาง สักวันหนึ่งข้างหน้า เราหวังว่า ถ้าสถาบันเข้าถึงชุมชนโลกแล้ว คนจำนวนมากในโลกจะมีพลังจิตพอเพียง สามารถบรรลุเป้าหมาย คือ สันติภาพโลก

 

ศิวิไลซ์มนุษย์นี่นี้   มหาศาล

สรรพสิ่งปัจจุบันกาล   มากแท้

หากมนุษย์อันธพาล   มีมาก

มันจะทำลายสิ้นแน่  โลกนี้มีไฉน”

 

บันทึกธรรมคำหลวงพ่อข้างบนนี้คัดมาจากหนังสือ “เกร็ดธรรมคำหลวงพ่อ” พระธรรมมงคลญาณ (หลวงพ่อวิริยังค์ สิรินฺธโร) ซึ่งเจ้าประคุณสมเด็จพระญาณวชิโรดม พระอาจารย์หลวงพ่อได้บันทึกไว้เมื่อ 13 มี.ค. 2548 ในคราวทำหน้าที่พระอุปัชฌาย์บวชให้ ดิเรก วานิตเลิศพิบูลย์ (เขมรโต ภิกขุ)

 

ขอน้อมนำมาเพื่อให้ลูกศิษย์ทั้งหลายทราบและเชื่อว่าทุกท่านก็คงทราบดีอยู่แล้วว่า พระอาจารย์หลวงพ่อนั้นสร้างสถาบันพลังจิตตานุภาพขึ้นมาเพื่อต้องการให้สันติภาพเกิดขึ้นในโลก

 

สถาบันพลังจิตตานุภาพ ซึ่งตั้งอยู่ที่นครธรรม ภายในวัดธรรมมงคล ก่อนมาเป็นสถาบันพลังจิตตานุภาพที่เจริญมั่นคงถึงวันนี้นั้น พระอาจารย์หลวงพ่อท่านตั้งชื่อว่า “โรงเรียนครูสมาธิ” ก่อนที่ต่อมาจะเปลี่ยนชื่อใหม่เป็น “วิทยาลัยครูสมาธิ” (Teacher Meditation College) และท่านเปิดการเรียนการสอนครูสมาธิรุ่นแรก (ปฐโม) ชื่อรุ่น “พยัคฆ์” (เสือ) เมื่อวันที่ 24 กรกฎาคม 2540

 

การสอนครูสมาธิครั้งนั้น พระอาจารย์หลวงพ่อบันทึกไว้ว่า ท่านเป็นผู้บรรยายแต่ผู้เดียวตลอด บรรยาย 40 นาที ตอบปัญหา 20 นาที หยุดพัก 20 นาที เดินจงกรม 30 นาที นั่งสมาธิ 30 นาทีอย่างนี้ทุกๆ วัน การสอนแบ่งเป็น 3 เทอม เทอมละ 40 วัน ติดต่อกันไม่มีวันหยุด

 

เทอมแรกจบ ปิด 7 วัน เทอม 2 จบปิด 15 วัน เทอม 3 จบ ปิด 15 วัน จบวันที่ 11 ธันวาคม 2540 ไปฝึกสนาม 3 วันที่ดอยอินทนนท์ เชียงใหม่ โดยวันที่ 14 ธันวาคม 2540 นั้นพระอาจารย์หลวงพ่อนำนักศึกษาครูสมาธิประมาณ 200 คนไปฝึกภาคสนามเล็ก ที่วนอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ด้วย

 

ท่านบันทึกต่ออีกว่า นักศึกษารุ่นนี้เป็นรุ่นแรก ครั้งแรกให้สมัครดูไม่มีใครสนใจเท่าที่ควร เพราะเปิดสมัครมาหลายเดือน มีสมัครแค่ 30 กว่าคน พอปฐมนิเทศมาเพิ่มไม่ถึงร้อย พอถึงเวลาเริ่มสอนมีประมาณร้อยกว่านิดหน่อย พอสอนได้ประมาณเกือบครึ่ง เกิดตื่นเต้นมาสมัครเข้าเป็นนักศึกษาอย่างมากรวดเร็วถึงร่วม 300 คน คือ 295 คน จนต้องปิดรับเพราะมันล้นห้องเรียน

 

บัดนี้ สถาบันพลังจิตตานุภาพที่พระอาจารย์หลวงพ่อสร้างขึ้นมานั้น ได้ดำเนินภารกิจสร้าง “สันติภาพ” มาเป็นระยะเวลา 26 ปีครบบริบูรณ์ในวันนี้(24 ก.ค.) วันที่ท่านเปิดสอนครูสมาธิรุ่นแรก

 

โดยสถาบันพลังจิตตานุภาพนั้นอยู่ภายใต้การดำเนินการและการบริหารของมูลนิธิสถาบันพลังจิตตานุภาพ หลวงพ่อวิริยังค์ สิรินฺธโร ซึ่งเป็นมูลนิธิฯ ที่พระอาจารย์หลวงพ่อได้ก่อตั้งและจดทะเบียนเมื่อ 15 ส.ค. 2557 โดยมีวัตถุประสงค์หลัก 7 ประการ

 

ประการแรก ดำเนินการ ส่งเสริม สนับสนุน และเผยแพร่วิชาสมาธิและการปฏิบัติสมาธิตามหลักปฏิบัติของพระอาจารย์หลวงพ่อ ทั้งในและต่างประเทศ เพื่อความสันติสุขของโลก

 

ประการที่ 2 ดำเนินการ บริหาร จัดการสถาบันพลังจิตตานุภาพ

 

ประการที่ 3 รักษาตำรา คำสอน และวิธีปฏิบัติที่พระอาจารย์หลวงพ่อได้กำหนดไว้ให้มีความยั่งยืนและถูกต้องตรงตามที่ท่านได้กำหนดไว้

 

ประการที่ 4 ร่วมมือกับสถาบันการศึกษา หน่วยงานทั้งของรัฐและเอกชนทั้งในและต่างประเทศในการเผยแผ่วิชาสมาธิเพื่อความสันติสุขของโลก

 

ประการที่ 5 เป็นศูนย์กลางขององค์กรที่พระอาจารย์หลวงพ่อ ได้ริเริ่มหรือก่อตั้งขึ้นเพื่อเผยแพร่วิชาสมาธิ ตามหลักปฏิบัติของพระอาจารย์หลวงพ่อ ทั้งในและต่างประเทศ

 

ประการที่ 6 ดำเนินการหรือร่วมมือกับองค์กรต่างๆ ในการดำเนินการ เพื่อสาธารณประโยชน์หรือสาธารณกุศล

 

ประการที่ 7 ไม่ดำเนินการเกี่ยวกับการเมืองแต่ประการใด

 

และตั้งแต่ก่อตั้งมา มูลนิธิฯ ได้ดำเนินการตามวัตถุประสงค์มาตลอด และยังคงเดินหน้าสานต่องานสมาธิของหลวงพ่อให้แพร่หลายเข้าถึงชุมชนโลกมากที่สุดเท่าที่จะมากได้ ดังที่พระอาจารย์หลวงพ่อว่า “ถ้าสถาบันเข้าถึงชุมชนโลกแล้ว คนจำนวนมากในโลกจะมีพลังจิตพอเพียง สามารถบรรลุเป้าหมาย คือ สันติภาพโลก”

วันนี้เมื่อย้อนไปเมื่อปี 2540 คือวันที่พระอาจารย์หลวงพ่อได้ประกาศสถาปนา “สันติสุข” เพื่อให้เกิดสันติภาพไปทั่วโลก

 

ขอลูกศิษย์พระอาจารย์หลวงพ่อ ไม่ว่าจะอยู่ ณ ที่ใดในโลกใบนี้ จงได้ช่วยกันสานต่องานสมาธิพระอาจารย์หลวงพ่อให้แผ่ไพศาล ช่วยกัน “คนละไม้คนละมือ” ดั่งในบทเพลงอรุณทอแสงที่ท่านได้ประพันธ์ขึ้น ให้วิชาสมาธิที่ท่านรักประดิษฐานมั่นคงเป็นประโยชน์แก่ชาวโลกตราบนานเท่านาน

 

โลกใบนี้จะเกิดสันติภาพได้ สันติสุขต้องสถิตอยู่ในใจของคนเสียก่อน และการที่สันติสุขจะสถิตในใจได้นั้น “สมาธิ” คือคำตอบ พระอาจารย์หลวงพ่อท่านสอนไว้และทำให้เห็นแล้ว

 

การที่พระอาจารย์หลวงพ่อเขียนตำราครูสมาธิทั้ง 3 เล่ม สร้างสถาบันพลังจิตตานุภาพ 300 กว่าสาขาทั้งในและต่างประเทศ และผลิตอาจาริยสา (อ.) เพื่อเป็นครูสอนสมาธินับหมื่นคนนั้น ถือว่าท่านได้ให้โอกาสพวกเราได้สร้างบุญใหญ่ และที่สำคัญได้สืบต่ออายุพระพุทธศาสนา เพราะแม้ท่านจะจากไปแล้ว แต่งานสันติสุขที่ท่านสร้างไว้ยังคงอยู่ให้ลูกศิษย์ได้สานต่อและได้สร้างบุญทุกวัน

 

เราทั้งหลายจึงนับว่า ชีวิตนี้เกิดมา ช่างโชคดีมากแท้ ที่ได้เป็นศิษย์เจ้าประคุณสมเด็จพระญาณวชิโรดม พระอาจารย์หลวงพ่อวิริยังค์ สิรินฺธโร

 

กราบนมัสการพระอาจารย์หลวงพ่อ