วัดดอนรัก อ.เมือง จ.สงขลา
วัดดอนรัก อ.เมือง จ.สงขลา

เลขที่สาขา

5

วัดดอนรัก อ.เมือง จ.สงขลา

สงขลา

อาคารดร.รัตน์ ประธานราษฎร์นิกร วัดดอนรัก เมืองสงขลา บ่อยาง สงขลา 90000

วันที่ก่อตั้ง:

17/ต.ค./2545

วันเวลาทำงาน:

8.30- 17.00 น. (เสาร์ - อาทิตย์)

เบอร์ติดต่อ:

086 598 0096

ผู้ติดต่อ:

ดร.ไพจิตร กชกรจารุพงศ์

ผู้ดูแลสาขา

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร เดือนเพ็ญ กชกรจารุพงศ์

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร เดือนเพ็ญ กชกรจารุพงศ์

วลีรัตน์  หนูเสน

วลีรัตน์ หนูเสน

ไพจิตร กชกรจารุพงศ์

ไพจิตร กชกรจารุพงศ์

นิตยา  ชิวปรีชา

นิตยา ชิวปรีชา

สายกมล  จุติดำรงค์พันธ์

สายกมล จุติดำรงค์พันธ์

จำนวนสมาชิกที่เข้าร่วม
71คน
จำนวนการจัดอบรบ
9ครั้ง

รายละเอียดข้อมูลสาขา

สถาบันพลังจิตตานุภาพ สาขา 5 วัดดอนรัก

ตั้งอยู่ภายในวัดดอนรัก อาคาร ดร.รัตน์ ประธานราษฏร์นิกร (อาคารที่ติดกับถนนเพชรคีรี ต.บ่อยาง อ.เมือง จ.สงขลา) ดำเนินการจัดหลักสูตรสมาธิ เพื่อสอนการทำสมาธิแก่บุคคลทั่วไป ตามแนวทางท่านเจ้าประคุณสมเด็จพระญาณวชิโรดม (พระอาจารย์หลวงพ่อวิริยังค์ สิรินฺธโร)

หลักสูตรที่เปิดสอน

 

** หลักสูตรสมาธิเพื่อชนะใจตนเอง (ชินนสาสมาธิ) รุ่น 3/2567 (กำลังรับสมัคร onsite ณ สาขา 5 วัดดอนรัก) คลิกที่นี่

 

** หลักสูตรครูสมาธิ รุ่น 51 (กำลังรับสมัคร onsite ณ สาขา 5 วัดดอนรัก) คลิกที่นี่ผู้ดูแล:ดร.ไพจิตร กชกรจารุพงศ์ โทร.086-598-0096 ** หลักสูตรวิทันตสาสมาธิ รุ่น ก.พ.67 (ออนไลน์ ปิดรับสมัครแล้ว)

ผู้ดูแล:ดร.ไพจิตร กชกรจารุพงศ์ โทร.086-598-0096

** หลักสูตรญาณสาสมาธิ(หลักสูตรญาณสาสมาธิ สำหรับผู้ที่สอบผ่านการอบรมหลักสูตรครูสมาธิมาแล้ว)

ผู้ดูแล:ดร.ไพจิตร กชกรจารุพงศ์ โทร.086-598-0096

สถาบันพลังจิตตานุภาพ เปิดสอนทั้งในประเทศไทยและต่างประเทศ ซึ่งในประเทศไทยเปิดสอนกว่า ๓๐๐ สาขาทั่วประเทศ  สถาบันพลังจิตตานุภาพ สาขา ๕ วัดดอนรัก เดิมคือ สาขา ๕ หาดใหญ่  เปิดสอนหลักสูตรครูสมาธิครั้งแรก เมื่อวันที่ ๑๗ ตุลาคม ๒๕๔๕ โดยมี อาจารย์ร้อยโทจรัส ศรีรัญเพชร และอาจารย์พันตำรวจเอก หญิง นวลสม ศรีรัญเพชร เป็นผู้ดูแลสาขา  เดิม มี ๔ ห้องเรียน ดังนี้๑.  วัดปทุมธาราวาส  ต.บ้านพรุ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา โดยมีพระครูสันตยาภิยุต เจ้าอาวาสวัดปทุมธาราวาส เป็นองค์อุปถัมภ์ โดยมี อ.เนรัญชรา แสงทักษิณ เป็นผู้ดูแลสาขา ในช่วงรุ่น ๓๔ได้รับอนุมัติให้เป็น สาขา ๑๑ และต่อมาย้ายห้องเรียนมาที่วัดเทพชุมนุม บ้านพรุ โดยมี อ.บรรจง ลีลาศรีสุนทร เป็นผู้ดูแลสาขา กระทั่งปัจจุบัน๒.วัดดอนรัก ต.บ่อยาง อ.เมือง จ.สงขลา เดิมเปิดสอนหลักสูตรครูสมาธิที่ สมาคมแต้จิ๋ว อ.เมือง จ.สงขลา เมื่อ พ.ศ. ๒๕๕๒ ต่อมา พ.ศ. ๒๕๕๔ ได้ย้ายห้องเรียนมาที่ วัดดอนรัก อ.เมือง จ.สงขลา จนถึงรุ่นปัจจุบัน โดยมีท่านเจ้าคุณ พระราชวชิรเมธาจารย์ เจ้าอาวาสวัดดอนรักและเจ้าคณะจังหวัดสงขลา - สตูล (ฝ่ายธรรมยุต) เป็นองค์อุปถัมภ์ และในปี ๒๕๕๖ ได้เปลี่ยนผู้ดูแลสาขาเป็น อาจารย์ ดร.ไพจิตร กชกรจารุพงศ์ และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เดือนเพ็ญ กชกรจารุพงศ์ (ดูแลรุ่นที่ ๓๒ -รุ่นปัจจุบัน)๓. วัดคลองเรียน อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา เดิมเปิดสอนหลักสูตรครูสมาธิที่วัดเทพชุมนุม ต่อมา พ.ศ. ๒๕๕๒ ได้ย้ายห้องเรียนมาที่วัดป่าสัก อ.นาหม่อม จ.สงขลา และต่อมา ได้ย้ายห้องเรียนมาที่ วัดคลองเรียน อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา จนถึงปัจจุบัน  โดยมีพันเอกประเสริฐ ทวีรัตน์ กรรมการฝ่ายฆราวาสวัดคลองเรียนเป็นผู้อุปถัมภ์ (เปิดสอนรุ่น ๒๖-๓๓) ๔. วัดปัจจันตาราม อ.สะเดา จ.สงขลา โดยมีพระครูสุธรรมเขตคณานุรักษ์ เจ้าอาวาสวัดปัจจันตาราม เป็นองค์อุปถัมภ์   (เปิดสอนรุ่น ๓๒-๓๓)          สถาบันพลังจิตตานุภาพ สาขา ๕ ปัจจุบันเปิดสอนหลักสูตรครูสมาธิมาแล้วทั้งหมด ๒๕ รุ่น โดยรุ่นปัจจุบันตรงกับรุ่นที่ ๔๘ อฏฺฐจตฺตาพีสโม (มงคลญาณ:ญาณคือความรู้อันมงคล) มีอาจารย์ประจำสาขา ๒๒ ท่าน ซึ่งเป็นอาจารย์ที่สำเร็จหลักสูตรอาจาริยาสมาธิจากสถาบันพลังจิตตานุภาพ สำนักงานใหญ่          สถาบันพลังจิตตานุภาพ สาขา ๕ ยังได้ร่วมสนับสนุนการขยายหลักสูตรครูสมาธิไปยัง จังหวัดชายแดนใต้ ดังนี้         ในปี พ.ศ. ๒๕๕๔ ได้สนับสนุนการสอนหลักสูตรวิทันตสาสมาธิ ให้กับสถาบันพลังจิตตานุภาพ สาขา ๓๘ ณ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ โดยมี อาจารย์สุรศักดิ์ สุวลักษณ์ เป็นผู้ดูแลสาขา เพื่อสอนวิธีการทำสมาธิด้วยการฝึกฝนตนเอง ให้กับบุคลากร นักศึกษา ข้าราชการบำนาญ และศิษย์เก่าของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ปัจจุบันมีผู้สำเร็จการศึกษาหลักสูตรวิทันตสาสมาธิ ๑ และ วิทันตสาสมาธิ ๒ ไปแล้ว ๙ รุ่น และกำลังเปิดสอนหลักสูตรวิทันตสาสมาธิ ๑ รุ่นที่ ๑๐         และในปีเดียวกัน (พ.ศ. ๒๕๕๔) สถาบันพลังจิตตานุภาพ สาขา ๕ ได้สนับสนุนการสอนหลักสูตรครูสมาธิให้กับประชาชนทั่วไป ณ วัดนิโรธสังฆาราม ต.สะเตง อ.เมือง จังหวัดยะลา กระทั่งเปิดเป็นสาขา ๕๐/๑ ได้สำเร็จ โดยมี ดร.พระครูเขมวงศานุการ รองเจ้าคณะจังหวัดยะลา เป็นผู้ดูแลสาขา มีผู้เรียนในรุ่นแรกที่จบจากสาขา ๕๐/๑ ประมาณ ๔๐ คน และจบอาจาริยสาสมาธิ ประมาณ ๒๐ คน         และในปี พ.ศ. ๒๕๕๖ สถาบันพลังจิตตานุภาพ สาขา ๕ ได้สนับสนุนการสอนหลักสูตรครูสมาธิ ให้กับสถาบันพลังจิตตานุภาพ สาขา ๖๒ ณ วิทยาลัยชุมชนสตูล จังหวัดสตูล โดยมี อาจารย์สุธีระพันธ์ พันธุ์มณี เป็นผู้ดูแลสาขาในขณะนั้น ปัจจุบัน อาจารย์ช่อมาลี เป็นผู้ดูแลสาขา ๖๒ในปี พ.ศ. ๒๕๕๖ เช่นเดียวกันสถาบันพลังจิตตานุภาพ สาขา ๕ ได้สนับสนุนการสอนหลักสูตรครูสมาธิ ให้กับสถาบันพลังจิตตานุภาพ สาขา ๖๖ ณ วัดเกาะเสือ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา โดยมี อาจารย์ธีรรัตน์ ดิฏฐโชติ เป็นผู้ดูแลสาขา (รุ่นที่ ๓๓ - รุ่นปัจจุบัน)และในปี พ.ศ. ๒๕๕๖ สถาบันพลังจิตตานุภาพ สาขา ๕ ได้สนับสนุนการสอนหลักสูตรครูสมาธิ ให้กับสถาบันพลังจิตตานุภาพ สาขา ๗๖ ณ วัดพระมหาธาตุวรมหาวิหาร อ. เมือง จ.นครศรีธรรมราช         สถาบันพลังจิตตานุภาพ สาขา ๕ ร่วมสนับสนุนการขยายงานสมาธิไปที่ อ.เบตง จ.ยะลา, จ.ปัตตานี, จ.พัทลุง เป็นต้น นอกจากนี้สถาบันพลังจิตตานุภาพ สาขา ๕ ยังสนับสนุนโครงการพิเศษที่ขยายงานสมาธิไปยังโรงเรียนต่าง ๆ เช่น วิทิสาสมาธิ (การทำสมาธิอย่างง่ายวันละ ๓ ครั้ง ๆ ละ ๕ นาที) และชินนสาสมาธิ (คือการทำสมาธิเพื่อชนะใจตนเอง)หลักสูตรครูสอนสมาธิ

เป็นหลักสูตรครูสมาธิที่เปิดสอนให้แก่ บุคคลทั่วไป ณ สถาบันพลังจิตตานุภาพ วัดธรรมมงคลฯ ในการเรียนการสอนนักศึกษา จะได้รับการถ่ายทอดความรู้ เกี่ยวกับสมาธิเบื้องต้นตั้งแต่

การเริ่มบริกรรม จนถึงสมาธิชั้นสูง ที่หลวงพ่อวิริยังค์ได้เรียน มาจากพระอาจารย์ใหญ่ เช่น พระอาจารย์มั่น พระอาจารย์กงมา และจากประสบการณ์ชีวิตการปฏิบัติสมาธิของท่านกว่า

ุ60 ปี นอกจากผู้เรียนจะเข้าใจ การทำสมาธิ ทั้งสมถะ-วิปัสสนา อย่างถี่ถ้วนแล้วยังสามารถเป็นครูสอนสมาธิแก่บุคคล อื่นได้ โดยถูกต้องด้วย

จากคำสอนของ.............สมเด็จพระญาณวชิโรดม (พระอาจารย์หลวงพ่อวิริยังค์ สิรินฺธโร)

"การทำสมาธิแบบบริกรรม"

การบริกรรม           ทำให้จิตเป็นหนึ่ง

จิตเป็นหนึ่ง              ทำให้เกิดความสงบ

ความสงบ          ทำให้จิตมีพลัง

จิตมีพลัง            ทำให้มีสติระลึกรู้

มีสติระลึกรู้             ทำให้เกิดสติปัญญา

มีสติปัญญา          ทำให้รู้ทันอารมณ์

การรู้ทันอารมณ์         ทำให้จิตเป็นกลางได้

ประโยชน์ของสมาธิ

1. ทำให้หลับสบายคลายกังวล

2. กำจัดโรคภัยไข้เจ็บ

3. ทำให้สมองปัญญาดี

4. ทำให้รอบคอบก่อนการทำงาน

5. ทำให้ระงับความร้ายกาจ

6. บรรเทาความเครียด

7. มีความสุขพิเศษ

8. ทำให้จิตอ่อนโยน

9. กลับใจได้

10. เวลาจะสิ้นลมพบทางดี

11. เจริญวาสนาบารมี

12. เป็นกุศล

สอบถามเพิ่มเติม www.willpower5.com หรือ เฟซบุ๊ก สมาธิดอนรัก

แผนที่(นำทางโดย Google map)

Loading....

อบรมหลักสูตรของสาขา

วิทันตสาสมาธิ (ออนไลน์) รุ่นที่ 6

วิทันตสาสมาธิ (ออนไลน์) รุ่นที่ 6

วันที่จัด : 5/ก.พ./2567 | สถานที่ : ออนไลน์ผ่านแอปพลิเคชันไลน์

ไชยวัฒน์ ไชยสมบูรณ์
+1
หลักสูตรครูสมาธิรุ่น 50

หลักสูตรครูสมาธิรุ่น 50

วันที่จัด : 10/ก.ย./2566 | สถานที่ : สถาบันพลังจิตตานุภาพ สาขา 5 วัดดอนรัก

หลักสูตรวิทันตสาสมาธิออนไลน์ รุ่น 5

หลักสูตรวิทันตสาสมาธิออนไลน์ รุ่น 5

วันที่จัด : 5/มิ.ย./2566 | สถานที่ : OpenChat Line หรือ ระบบ LMS

สมาธิเพื่อชนะใจตนเอง (ชินนสาสมาธิ1) 3 มิถุนายน 2566 เวลา 9.00-16.00 น.

สมาธิเพื่อชนะใจตนเอง (ชินนสาสมาธิ1) 3 มิถุนายน 2566 เวลา 9.00-16.00 น.

วันที่จัด : 3/มิ.ย./2566 | สถานที่ : สถาบันพลังจิตตานุภาพสาขา 5 วัดดอนรัก

หลักสูตรชินนสาสมาธิ 1 (12 มีนาคม 2566 เวลา 13.00-15.00 น.)

หลักสูตรชินนสาสมาธิ 1 (12 มีนาคม 2566 เวลา 13.00-15.00 น.)

วันที่จัด : 12/มี.ค./2566 | สถานที่ : อาคาร ดร.รัตน์ ประธานราษฎร์นิกร สาขา ๕ วัดดอนรัก อ.เมือง จ.สงขลา

หลักสูตรครูสมาธิ รุ่น 49

หลักสูตรครูสมาธิ รุ่น 49

วันที่จัด : 12/มี.ค./2566 | สถานที่ : สถาบันพลังจิตตานุภาพสาขา 5 วัดดอนรัก อ.เมือง จ.สงขลา

ชินนสาสมาธิ1 (สมาธิเพื่อชนะใจตนเอง)

ชินนสาสมาธิ1 (สมาธิเพื่อชนะใจตนเอง)

วันที่จัด : 6/มี.ค./2566 | สถานที่ : สถาบันพลังจิตตานุภาพ สาขา 5 วัดดอนรัก อ.เมือง จ.สงขลา

หลักสูตรครูสมาธิ รุ่น 48

หลักสูตรครูสมาธิ รุ่น 48

วันที่จัด : 11/ก.ย./2565 | สถานที่ : อาคาร ดร.รัตน์ ประธานราษฎร์นิกร สถาบันพลังจิตตานุภาพสาขา 5 วัดดอนรัก